Vai trò của Hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử trong việc cải thiện kết quả tiêm chủng

Triển khai Hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử tại các cơ sở y tế trên thế giới cải thiện chất lượng chương trình tiêm chủng thông qua việc cải thiện chất lượng số liệu, bao gồm tăng tính chính xác, tính kịp thời của số liệu, điều đó giúp cho công tác lập kế hoạch tại các cơ sở tiêm chủng được dễ dàng hơn, sát với nhu cầu thực tế tại mỗi địa phương. Và cũng thông qua Hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử, các nhà quản lý dễ dàng đánh giá công tác triển khai tại các cơ sở để đưa ra hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao chất lượng chương trình tiêm chủng. Tài liệu này chia sẻ các bài học kinh nghiệm về vai trò của hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia trong việc cải thiện tỷ lệ tiêm chủng tại Việt Nam, đặc biệt hệ thống tăng tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch, giảm tỷ l


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 14 November, 2022
Hits: 60