e-learning nâng cao năng lực cán bộ y tế trong triển khai hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, kết nối internet và nhiều phần mềm, hệ thống thông tin điện tử ra đời hỗ trợ loại bỏ khoảng cách về địa lý, không gian, tăng cường kết nối giữa người với người, giữa người bệnh và người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được dễ dàng hơn, giữa người học và người dạy học, nhiều dịch vụ dần chuyển sang các nền tảng trực tuyến. Bổ sung cho việc dạy và học tại chỗ, thúc đẩy công tác đào tạo liên tục, dự án IDEAL phối hợp cùng TCMRQG triển khai hệ thống e-learning nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong việc triển khai Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại Việt Nam. Trong tài liệu này, chúng tôi chia sẻ một số kết quả đánh giá quan điểm của người dùng về tính chấp nhận và tính khả thi khi khi triển khai


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 14 November, 2022
Hits: 63