Chi phí triển khai hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử

Việt Nam là một trong số các quốc gia thành công triển khai hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia trên toàn quốc và đang tiến tới chuyển đổi báo cáo điện tử hoàn toàn. Mô hình phân tích chi phí liên quan đến quá trình triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia có kế hoạch hoặc đang triển khai hệ thống thông tin y tế tương tự. Phân tích chi phí sẽ giúp cung cấp số liệu làm cơ sở, bằng chứng hỗ trợ cho quá trình ra quyết định, đảm bảo tính bền vững trong triển khai hệ thống ĐKTCĐT. Trong bài học kinh nghiệm này, chúng tôi trình bày các khía cạnh của phân tích chi phí từ các giai đoạn thiết kế, phát triển và triển khai một hệ thống đăng ký tiêm chủng điện tử (ĐKTCĐT). Trong bài học này sẽ giới thiệu cách thức Việt Nam tiến hành đánh giá các chi phí triển khai hệ thống ĐKTCĐT


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 14 November, 2022
Hits: 69