Hợp tác với nhà khai thác mạng di động trong y tế: Nghiên cứu tình huống ở Việt Nam về hợp tác với nhà mạng viễn thông và y tế trong Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng

Nghiên cứu tình huống này ghi chép lại những lợi ích và thách thức trong việc xác định, phát triển và duy trì quan hệ đối tác giữa Nhà khai thác mạng di động Viettel, Bộ Y tế và PATH tại Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu này nhằm giúp các quốc gia và các tổ chức khác xây dựng những ý tưởng thực tế khi lập kế hoạch cho tương lai, đồng thời xác định và so sánh những thách thức và thành công của họ với quan điểm của Việt Nam về các quan hệ đối tác chủ yếu trong ứng dụng Tiêm chủng điện tử.


Added by: Maya Rivera
Added on: 01 October, 2019
Hits: 727