Huy động sự tham gia của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trong quản lý và sử dụng số liệu tiêm chủng: Góc nhìn từ Việt Nam

Các nhà quản lý chương trình tiêm chủng trên thế giới đã nhận thấy vai trò quan trọng của các đơn vị y tế tư nhân trong cung cấp dịch vụ tiêm chủng, đặc biệt trong việc lấp đầy các “khoảng trống” của hệ thống y tế công (như các khu vực khó tiếp cận hay dân cư vùng biên giới...), và từ đó giúp giảm sự bất bình đẳng về sự sẵn có của dịch vụ giữa các khu vực địa lý, cũng như các nhóm dân số khác nhau và tăng tỉ lệ sử dụng dịch vụ tiêm chủng. Việc huy động y tế tư nhân tham gia để chuẩn hóa dịch vụ tiêm chủng là một cấu phần phức tạp trong chuỗi các hoạt động từ lập kế hoạch, điều phối, và giám sát các hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc. Trong khuôn khổ dự án IDEAL sẽ giúp các đơn vị liên quan tìm hiểu hiện trạng triển khai, các khó khăn, vướng mắc cũng như h


Added by: IDEAL Vietnam
Added on: 19 October, 2020
Hits: 531