Nghiên cứu tình huống này nhấn mạnh những thuận lợi và khó khăn trọng việc nhân rộng mô hình đăng ký tiêm chủng điện tử từ cấp huyện thử nghiệm lên triển khai toàn quốc ở Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm này sẽ rất hữu ích cho những quốc gia khác trên thế giới muốn nhân rộng mô hình tương tự.