Hướng dẫn thiết kế, phát triển, và triển khai hệ thống y tế điện tử: Bài học từ kinh nghiệm triển khai hệ thống Đăng ký tiêm chủng tại Việt Nam

Language
Published
2020

Phân tích bối cảnh tại Việt Nam trong 3 giai đoạn gồm: thiết kế, xây dựng/phát triển và triển khai hệ thống Đăng ký tiêm chủng điện tử, để tìm ra những thuận lợi, khó khăn, và bài học kinh nghiệm.