Guidance

Giám Sát Hỗ Trợ Trực Tuyến - Sáng Kiến Tăng Cường Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Thông Tin Tiêm Chủng Quốc Gia tại Việt Nam trong Thời Kỳ Khủng Hoảng bởi Đại Dịch COVID-19

“Bình thường mới” trong kỷ nguyên của COVID-19 đang và sẽ tạo ra nhiều cách tiếp cận sáng tạo, trong đó công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi cách chúng ta làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, các cách thức này sẽ không biến mất sau dịch COVID-19 mà còn trở thành một trong những nội dung hoạt động thường xuyên. Do đó, việc trang bị cho các cán bộ y tế kỹ năng, kiến thức và thái độ sẵn sàng ứng dựng các công nghệ mới là điều cần thiết. Trong khi, Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đặt nền móng đầu tiên trong việc số hóa hệ thống tiêm chủng, thì giám sát hỗ trợ trực tuyến là một cấu phần bổ trợ hữu ích trong quá trình triển khai Hệ thống.

Languages

  • Vietnamese

Publication year

2020

Type

Guidance

Categories

  • Data

Countries

  • Viet Nam

Organisations

  • PATH

Added by: IDEAL Vietnam

Added on: 2021-11-03 07:49:54

Hits: 579

Uploaded file

L13_VN_final.pdf

Click to Download